replica tag heuer slr mercedes-benz replica cartier rotonde watches rolex day date replica miu miu clutch bags

replica omega de ville vasarely エンポリオ・アルマーニコピー時計 patek philippe nautilus replica cartier replica watches

Kerti traktor és az állati erővel vont jármű

„K" kat.

Tájékoztató

 

 

A képzőszerv megnevezése: Szimel Gábor e.v. fantázia név: STOP autós suli

Tel.: 06/30-325-21-22, Cím: 3600 Ózd Vasvár út 4.

 

Vállalkozói igazolvány száma: ES-269862

 

A képzési engedély száma: KC/24/1/08, NYTSZ: 00436-2008

 

Az iskolavezető neve: Szimel Gábor, Ig. száma: 0116/2008

 

Az ügyfélfogadó címe: Ózd Vasvár út 4, Tel.: 06/30-325-21-22 az ügyfélfogadás időpontjai: kedd-szerda-csütörtök 12.00-17.00, illetve egyeztetett időpontban.

 

Ügyfélfogadás rendje: A tanfolyamra jelentkezni lehet Ózd Vasvár út 4. Szám alatt kedd-szerda-csütörtök: 12.00-17.00, illetve egyeztetett időpontban.

 

Tanfolyamra való felvétel módja: A jelentkezési lap kitöltése és saját kezű aláírása. A tandíj részletekben, vagy egyben történő befizetése.

 

A "K" kategória fogalma

Nemzeti kategória. Kerti traktor: az egytengelyes motoros részből és hozzákapcsolt egytengelyes pótkocsiból álló, a közúti közlekedésben egy egységként résztvevő és 15 km/h sebességnél gyorsabban haladni nem képes lassú jármű [a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 118. §-a alapján].

 

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("K")

A "K" kategóriába tartozó jármű a "K" kategóriára, továbbá a 16. életév betöltésétől bármely nemzeti és nemzetközi kategóriára (alkategóriára) érvényesített vezetői engedéllyel vezethető.

 

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("K")

A "K" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel csak a kerti traktor és az állati erővel vont jármű vezethető.
Bármely nemzeti kategória csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

 

A tanfolyamra való felvétel feltételei ("K")

Tanfolyamra az vehető fel, aki

  • 16 éves, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb;
  • írni, olvasni tud.

A tanfolyam tantárgyai ("K")

Alapismeretek 12 óra
Közlekedési ismeretek 12 óra

Összesen: 12 óra

 

Vizsgatárgyak ("K")

Elmélet: Közlekedési alapismeretek szóbeli vizsga.

 

Hiányzás pótlása: elméleti oktatásról való hiányzást kötelező díjmentesen pótolni.


Vizsgadíjak ("K")

Közlekedési alapismeretek szóbeli vizsga

6.000 Ft  

Befizetni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége pénztárában lehet.

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával

 

A vizsgára bocsátás feltételei ("K")

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

  • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
  • 16 éves
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Az elméleti rész tandíja: 20.000,-Ft amit egyben lehet befizetni (készpénz, átutalás)

 

Tanuló jogai és kötelezettségei: a kötelező meghallgatott elméleti órák és a kötelezően levezetett gyakorlati órák után a tanulónak jogában áll vizsgára jelentkezni, de a tanuló és az oktató részéről közösen élhetnek a pótórák vételének lehetőségével a sikeres vizsga érdekében. A tanuló kijelenti, hogy a vállalkozói feltételekben foglaltakat megismerte és tudomásul vette, amennyiben teljesülésének önhibájából történő elhúzódása, meghiúsulása esetén az autósiskolával (szolgáltatóval) szemben kártérítési igénnyel nem él. Tudomásul veszi az érvényes tematika szerint meghatározott óraszámban a foglalkozásokon való részvételi ill. hiánypótlási kötelezettségét. Vállalja a szolgáltatás ellenértékének a szerződésben is rögzítetteken megfelelően történő kifizetését.

 

Tanuló áthelyezés: a tanulónak, ha más képző szervnél kívánja folytatni tanulmányait, úgy írásos kérelmére 3 napon belül képzési igazolást állítunk ki, melyen igazoljuk a leoktatott óraszámokat és. A Leoktatott órák kedvezmény nélküli árai kerülnek levonásra a befizetett összegből, az így keletkezett különbözet visszafizetésén kívül egyéb követelést nem áll módunkban teljesíteni.

 

A képzőszerv jogai és kötelezettségei: a képző szerv (szolgáltató) felelőséggel a teljes képzési tevékenységre, valamint a vizsgaügyintézésre terjed ki. Vállalja a szerződésben meghatározott idő alatti szolgáltatás teljesítését az érvényes képzési rendeleteknek és szabályzatoknak megfelelően. A jelentkezés alkalmával a képző szerv köteles ellenőrizni, hogy a képzésre jelentkező megfelel-e a beiskolázás feltételeinek.

 

Oktatási helyszínek: elméleti oktatás: CASINO épülete 3600 Ózd Gyár u. 2. illetve kihelyezett tanfolyam esetén a megjelölt helyszín.

 

Engedélyeket kibocsájtó és felügyeleti szervek:

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű Közlekedési Hivatal Képzés és Vizsgáztatási Főosztálya, 1066 Budapest Teréz Krt. 38. Tel: 06/1/814-18-18

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, 3527 Miskolc, József Attila 20. Tel: 06/46/500-010

B.A.Z. Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, 3525 Miskolc Városház tér 1. Tel: 06/46/500-380

B.A.Z. Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület, 3525 Miskolc Szentpáli út 1. Tel: 06/46/328-539

 

Nem magyar állampolgárokra  vonatkozó előírások:

Vezetői engedélyt csak olyan személy kaphat, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. A magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.

 

Kezdő vezetői engedély ("K")

A kezdő vezetői engedélyre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak nemzeti kategória esetén

 

 

 

 

 

FÜGGELÉK:

 

A vizsgázó köteles vizsgáira szig.-át (14. életév betöltéséig diákigazolvány-át), vagy útlevelét, ha van vezetői engedélyét (ha van vizsga igazolását) magával hozni és azokkal igazolni magát. A gyakorlati képzés során szig.-át magánál tartani valamint a vezetési kartonon bejegyzettek szerint részt venni.

A tanuló a tanfolyam kezdetétől (az első elméleti előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le az első elméleti vizsgára, ill. ugyanezen időponntól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

 

A vezetői engedély megszerzésével kapcsolatos egyéb költségek amennyiben szükségesek:

- vezetői engedély kiállításának (cseréjének) költsége (okmányiroda, 4.000,-Ft)


SZERZŐDÉS

 

Mely  létrejött  a  mai  napon  egyrészt  a  STOP  autós  suli  Tel.:  06/30-325-21-22,  Cím:  3600  Ózd  Vasvár  út 4. mint

 

szolgáltató, másrészt: .........................................................................................................................................................................................................

1.A szerződő felek a jelen szerződéshez mellékelt vállalkozási feltételekben foglaltak tudomásul vétele mellett a következő szolgáltatás(ok) teljesítésére, ill. igénybevételére szerződnek:

1.1 Kategória: „K" Tanfolyam száma: 5522/........./.......................................

1.2 Elméleti képzés díja:  20.000,-Ft

1.3 Az elméleti rész kezdési időpontja: ..................... helye: CASINO épülete 3600 Ózd Gyár u. 2. várható befejezése: ........................ Oktatási napok: ....................................................................

1.4 Fizetés módja: egy összegben, (készpénz, átutalás).

2. A képzés helyszínei:         Elméleti oktatás: CASONO épülete 3600 Ózd Gyár u. 2.

3. A szolgáltató: kijelenti, hogy felelőssége a teljes képzési tevékenységre, illetőleg az általa szervezett vizsga   ügyintézésére terjed ki,

-  vállalja a szolgáltatás meghatározott idő alatti teljesítését az érvényes képzési rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon a szükséges feltételek biztosítása mellett,

-    vállalja, hogy a szolgáltatás árában bekövetkező esetleges változásokat a szolgáltatás azon részére alkalmazza, ami a változási idő után lett igénybe véve,

-   vállalja, hogy az ügyfél által a képzőszerv részére közvetlenül befizetett díjakról befizetési bizonylatot vagy számlát ad,

-   vállalja az ügyfél e szerződésben meghatározott egyéb feltételeinek teljesítését.

4.     Az ügyfél: kijelenti, hogy a vállalkozási feltételekben foglaltakat megismerte, és tudomásul vette, a szerződésben foglaltak teljesülésének önhibájából történő elhúzódása, meghiúsulás esetén a szolgáltatóval     szemben kártérítési igénnyel nem él,

-          tudomásul veszi, az érvényes tematika szerint meghatározott óraszámban a foglalkozásokon való részvételi, illetve hiánypótlási kötelezettségét,

-          vállalja a szolgáltatás ellenértékének egy összegben vagy részletekben történő kifizetését, legkésőbb az első foglalkozás időpontjáig, ill. részletfizetés esetén az 1.4 pontban meghatározott ütemezés szerint,

-          hozzájárul, a Jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adatainak kezeléséhez.

4.       Nyilatkozik a teljes képzési szolgáltatásra vonatkozó rendelet mellékletében meghatározott tartalmú - tájékoztató átvételéről, megismeréséről, elfogadásáról.

5.       A szerződés bármely fél részéről történő felbontása a másik fél írásban történő értesítése alapján történhet, a már igénybevett szolgáltatás ellenértékének rendezésével. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Ptk. rendelkezéseit tekintik mérvadónak.

 

 

 

Ózd, ................................................

 

 

 

 

Szolgáltató                                           P.H.                                         ügyfél (és törvényes képviselő)

 

Az ügyféltől átvett dokumentumok jegyzéke: jelentkezési lap, orvosi alkalmassági igazolás, (vezetői engedély másolata, bizonyítvány másolat. PÁV -ig. másolat, az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítést igazoló iratok másolata). A rendelkezésre nem álló részek törlendők

Replica Audemars Piguet Royal Oak Offshore Dive Replica Hublot Big Bang Caviar hublot king power replica Tag Heuer Carrera Goodspeed Replica Patek Philippe Complicated Replica Rolex Yacht-Master Replica