Segédmotoros kerékpár

„AM" kat.

Tájékoztató

 

 

A képzőszerv megnevezése: Szimel Gábor e.v. fantázia név: STOP autós suli

Tel.: 06/30-325-21-22, Cím: 3600 Ózd Vasvár út 4.

 

Vállalkozói igazolvány száma: ES-269862

 

A képzési engedély száma: KC/24/1/08, NYTSZ: 00436-2008

 

Az iskolavezető neve: Szimel Gábor, Ig. száma: 0116/2008

 

Az ügyfélfogadó címe: Ózd Vasvár út 4, Tel.: 06/30-325-21-22 az ügyfélfogadás időpontjai: kedd-szerda-csütörtök 12.00-17.00, illetve egyeztetett időpontban.

Ügyfélfogadás rendje: A tanfolyamra jelentkezni lehet Ózd Vasvár út 4. Szám alatt kedd-szerda-csütörtök: 12.00-17.00, illetve egyeztetett időpontban.

 

Tanfolyamra való felvétel módja: A jelentkezési lap kitöltése és saját kezű aláírása. A tandíj részletekben, vagy egyben történő befizetése.

 

Az "AM" kategória fogalma

 

Olyan két-, három- vagy négykerekű jármű, amelyet 50 cm3-t meg nem haladó lökettérfogatú belső égésű motor vagy legfeljebb 4 kW teljesítményű egyéb motor hajt, tervezési végsebessége a 45 km/óránál nem nagyobb és saját tömege legfeljebb 350 kg.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("AM")

Az "AM" kategóriába tartozó jármű vezethető "AM" (moped) és "TR" (trolibusz) nemzeti kategóriára, továbbá bármely nemzetközi kategóriára, alkategóriára, kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel. Nemzetközi kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel az "AM" kategóriájú járműre vonatkozó vezetési jogosultság az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig áll fenn.

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("AM")

Az "AM" nemzetközi kategóriára érvényesített vezetői engedély legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig, a 16. életév betöltése után jogosít kerti traktor vezetésére és állati erővel vont jármű hajtására is.
Az „AM" nemzetközi kategóriára érvényesített vezetői engedély a 16. életév betöltése után külföldön is jogosít az ebbe a kategóriába tartozó jármű vezetésére.

A tanfolyamra való felvétel feltételei ("AM")

Tanfolyamra az vehető fel, aki

-       a 14. éves életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;

-       írni, olvasni tud.

A tanfolyam tantárgyai ("AM")

Alapismeretek : 16 óra, oktatási idő: 45 perc/óra tantermi képzés esetén tantermi képzés esetén. E-learning képzés esetén 90 nap hozzáféréssel 60 óra időtartamban.

-       Közlekedési ismeretek

-       A járművezetés elmélete

A járművezetés gyakorlata : 10 óra de minimum 100 km menettávolság, oktatási idő 50 perc/óra.

-       Alapoktatás : 4 óra

-       Főoktatás

-       Városi vezetés : 6 óra

Járműkezelési és forgalmi vizsga : 1 óra

Összesen: 10+1 óra.

Vizsgatárgyak ("AM")

Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

Vizsgadíjak ("AM")

 Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga

4.600 Ft

Járműkezelési vizsga

3.600 Ft

Forgalmi vizsga

3.600 Ft

Összesen

11.800 Ft

Befizetni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály pénztárában lehet. A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával

A vizsgára bocsátás feltételei ("AM")

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

-       a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;

-       14 éves, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb, és

-       a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Járműkezelési gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

-       az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;

-       a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;

-       14 éves, és

-       a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

-       sikeres járműkezelési vizsgát tett;

-       a kötelező gyakorlati órákat és menettávolságot igazoltan teljesítette;

-       14 éves, és

-       a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;

Járműhasználat: az iskolánál használt ill. saját segédmotoros kerékpár.

 

Hiányzás pótlása: elméleti oktatásról való hiányzást kötelező díjmentesen pótolni.

Gyakorlati oktatásról való hiányzást kötelező pótolni, melynek díja saját járművel 2.100,-Ft/óra , iskola által biztosított járművel 2.500,-Ft/óra (vagy indokolt távollét igazolása).

 

Az elméleti rész tandíja: 20.000,-Ft.

 

Gyakorlati rész tandíja: 10+1 óra x 2.500,-Ft saját járművel 2.100,-Ft, (a szolgáltató az üzemanyag árak változása miatti árváltozás lehetősét fenntartja), amit egyben vagy részletben lehet befizetni (készpénz, átutalás)

Sikertelen járműkezelési vizsga (technikai kezelés és manőverezési feladat) esetén kötelező pótóra: 0 óra

Sikertelen forgalmi vizsga esetén kötelező pótóra: 1 óra Egy gyakorlati pótóra: 2.500,-Ft saját járművel 2.100,-Ft.

 

Tanuló jogai és kötelezettségei: a kötelező meghallgatott elméleti órák és a kötelezően levezetett gyakorlati órák után a tanulónak jogában áll vizsgára jelentkezni, de a tanuló és az oktató részéről közösen élhetnek a pótórák vételének lehetőségével a sikeres vizsga érdekében. A tanuló kijelenti, hogy a vállalkozói feltételekben foglaltakat megismerte és tudomásul vette, amennyiben teljesülésének önhibájából történő elhúzódása, meghiúsulása esetén az autósiskolával (szolgáltatóval) szemben kártérítési igénnyel nem él. Tudomásul veszi az érvényes tematika szerint meghatározott óraszámban a foglalkozásokon való részvételi ill. hiánypótlási kötelezettségét. Vállalja a szolgáltatás ellenértékének a szerződésben is rögzítetteken megfelelően történő kifizetését.

Tanuló áthelyezés: a tanulónak, ha más képző szervnél kívánja folytatni tanulmányait, úgy írásos kérelmére 3 napon belül tanuló áthelyezőt állítunk ki, melyen igazoljuk a leoktatott óraszámokat és kilométereket. A Leoktatott órák díjai kerülnek levonásra a befizetett összegből, az így keletkezett különbözet visszafizetésén kívül egyéb követelést nem áll módunkban teljesíteni.

 

A képzőszerv jogai és kötelezettségei: a képző szerv (szolgáltató) felelőséggel a teljes képzési tevékenységre, valamint a vizsgaügyintézésre terjed ki. Vállalja a szerződésben meghatározott idő alatti szolgáltatás teljesítését az érvényes képzési rendeleteknek és szabályzatoknak megfelelően. A jelentkezés alkalmával a képző szerv köteles ellenőrizni, hogy a képzésre jelentkező megfelel-e a beiskolázás feltételeinek.

 

Oktatási helyszínek: elméleti oktatás: CASINO épülete 3600 Ózd Gyár u. 2. illetve kihelyezett tanfolyam esetén a megjelölt helyszín, alapoktatás Ózd rutinpálya, városi vezetés B-A-Z. megye területe.

 

Engedélyeket kibocsájtó és felügyeleti szervek:

Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont, 1119 Budapest Than Károly utca 3-5. Postacím: 1082 Budapest Vajdahunyad u. 45.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály, 3527 Miskolc, József Attila út 20. Tel: 06/46/500-023

B.A.Z. Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, 3525 Miskolc Városház tér 1. Tel: 06/46/500-380

B.A.Z. Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület, 3525 Miskolc Szentpáli út 1. Tel: 06/46/328-539

 

Nem magyar állampolgárokra  vonatkozó előírások:

Vezetői engedélyt csak olyan személy kaphat, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. A magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.

FÜGGELÉK:

Az 58/2011.(XI.24.) NFM rendelet értelmében motoros oktatás és vizsga közben az alábbi védőfelszerelés szükséges a motorosoknak!

Bukósisak Szemüveg ( a bukósisak kialakításától függően), Protektoros nadrág, Protektoros dzseki, Protektoros kesztyű, Magas szárú zárt cipő, vagy csizma

 

A vizsgázó köteles vizsgáira szig.-át (14. életév betöltéséig diákigazolvány-át), vagy útlevelét, ha van vezetői engedélyét (ha van vizsga igazolását) magával hozni és azokkal igazolni magát. A gyakorlati képzés során szig.-át magánál tartani valamint a vezetési kartonon bejegyzettek szerint részt venni.

A tanuló a tanfolyam kezdetétől (az első elméleti előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le az első elméleti vizsgára, ill. ugyanezen időponntól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó a meghatározott időtartam alatt (két év) az adott kategóriához, alkategóriához, kombinált kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában, alkategóriában, kombinált kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas" minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

 

A vezetői engedély megszerzésével kapcsolatos egyéb költségek:

- közúti elsősegélynyújtó vizsga (nem tanfolyam köteles, ill mentesség a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet 3 sz. .mellékletének 4.1.4.2. pontja szerint, a vizsga díja 8.200,-Ft)

- első vezetői engedély kiállításának költsége (okmányiroda, 0,-Ft)

- vezetői engedély cseréjének költsége (okmányiroda, 4.000,-Ft)


 SZERZŐDÉS

 

Mely  létrejött  a  mai  napon  egyrészt  a  STOP  autós  suli  Tel.:  06/30-325-21-22,  Cím:  3600  Ózd  Vasvár  út 4. mint

 

szolgáltató, másrészt: .........................................................................................................................................................................................................

1.A szerződő felek a jelen szerződéshez mellékelt vállalkozási feltételekben foglaltak tudomásul vétele mellett a következő szolgáltatás(ok) teljesítésére, ill. igénybevételére szerződnek:

1.1 Kategória: „AM" tanuló azonosító:                  9342/19/................/...............

tanuló áthelyező ill. tantermi képzés esetén ............./......../................/...............

1.2 Elméleti képzés díja:  20.000,-Ft

1.3  Gyakorlati képzés díja: 10+1 óra x 2.500,-Ft saját járművel 2.100,-Ft

       (a szolgáltató az üzemanyag árak változása miatti árváltozás lehetősét fenntartja)

1.4 A regisztráció (elméleti rész kezdési) időpontja: ................... konzultáció helye: CASINO épülete 3600 Ózd Gyár u. 2.

A gyakorlati rész kezdési időpontja a sikeres KRESZ vizsgát követően.

1.5 Fizetés módja: egy összegben, részletekben (készpénz, átutalás).

 

[ ] Részletfizetés              [ ] Egybe fizetés

 

Részletekben történő befizetés esetén, a tanfolyam elméleti részének kiegyenlítése az első foglalkozás, a gyakorlati  rész levezetésének megkezdésének időpontjáig kell, hogy megtörténjen!

 

Sikertelen járműkezelési vizsga (technikai kezelés és manőverezési feladat) esetén kötelező pótóra: 0 óra

Sikertelen forgalmi vizsga esetén kötelező pótóra: 1 óra. Egy gyakorlati pótóra: 2.500,-Ft saját járművel 2.100,-Ft.

2. A képzés helyszínei:         Elméleti oktatás: CASONO épülete 3600 Ózd Gyár u. 2.

Gyakorlópálya: Ózd rutinpálya

Forgalmi vezetés: B-A-Z. megye területe.

Forgalmi oktatás váltási helye: Ózd rutinpálya, illetve egyeztetett helyszínen.

3. A szolgáltató: kijelenti, hogy felelőssége a teljes képzési tevékenységre, illetőleg az általa szervezett vizsga ügyintézésére terjed ki,

-  vállalja a szolgáltatás meghatározott idő alatti teljesítését az érvényes képzési rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon a szükséges feltételek biztosítása mellett,

-    vállalja, hogy a szolgáltatás árában bekövetkező esetleges változásokat a szolgáltatás azon részére alkalmazza, ami a változási idő után lett igénybe véve,

-   vállalja, hogy az ügyfél által a képzőszerv részére közvetlenül befizetett díjakról befizetési bizonylatot vagy számlát ad,

-   vállalja az ügyfél e szerződésben meghatározott egyéb feltételeinek teljesítését.

4.   Az ügyfél: kijelenti, hogy a vállalkozási feltételekben foglaltakat megismerte, és tudomásul vette, a szerződésben foglaltak teljesülésének önhibájából történő elhúzódása, meghiúsulás esetén a szolgáltatóval     szemben kártérítési igénnyel nem él,

-     tudomásul veszi, az érvényes tematika szerint meghatározott óraszámban a foglalkozásokon való részvételi, illetve hiánypótlási kötelezettségét,

-     vállalja a szolgáltatás ellenértékének egy összegben vagy részletekben történő kifizetését, legkésőbb az első foglalkozás időpontjáig, ill. részletfizetés esetén az 1.5 pontban meghatározott ütemezés szerint,

-     hozzájárul, a Jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adatainak kezeléséhez.

5.     Nyilatkozik a teljes képzési szolgáltatásra vonatkozó rendelet mellékletében meghatározott tartalmú - tájékoztató átvételéről, megismeréséről, elfogadásáról.

6.     A szerződés bármely fél részéről történő felbontása a másik fél írásban történő értesítése alapján történhet, a már igénybevett szolgáltatás ellenértékének rendezésével. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Ptk. rendelkezéseit tekintik mérvadónak.

 

 

 

Ózd, ................................................

 

 

 

Szolgáltató                                           P.H.                                         ügyfél (és törvényes képviselő)

 

Az ügyféltől átvett dokumentumok jegyzéke: jelentkezési lap, orvosi alkalmassági igazolás, (vezetői engedély másolata, bizonyítvány másolat. PÁV -ig. másolat, az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítést igazoló iratok másolata). A rendelkezésre nem álló részek törlendők