Személygépkocsi és kistehergépkocsi

„B" kategória.

 

Tájékoztató

 

 

A képzőszerv megnevezése: Szimel Gábor e.v. fantázia név: STOP autós suli. Tel.: 06/30-325-21-22, Cím: 3600 Ózd Vasvár út 4.

 

Vállalkozói igazolvány száma: ES-269862

 

A képzési engedély száma: KC/24/1/08, NYTSZ: 00436-2008

 

Az iskolavezető neve: Szimel Gábor, Ig. száma: 0116/2008

 

Az ügyfélfogadó címe: Ózd Vasvár út 4, Tel.: 06/30-325-21-22 az ügyfélfogadás időpontjai kedd-szerda-csütörtök:  12.00-17.00, illetve egyeztetett időpontban.

 

Ügyfélfogadás rendje: A tanfolyamra jelentkezni lehet Ózd Vasvár út 4. Szám alatt kedd-szerda-csütörtök: 12.00-17.00, illetve egyeztetett időpontban személyesen.

 

Tanfolyamra való felvétel módja: A jelentkezési lap kitöltése és saját kezű aláírása. A tandíj részletekben, vagy egyben történő befizetése.

Az előírt alkalmassági vizsgálatok: egészségügyi alkalmassági vizsgálat 1-es csoportja.

 

A "B" kategória fogalma ("B")

Nemzetközi kategória. A "B" kategóriába tartozik a (forgalmi engedély bejegyzése alapján) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kistehergépkocsi is.

Az ilyen gépkocsival, "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedély birtokában könnyű (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni. Az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege így elérheti a 4250 kg-ot.

Nehéz (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsinak "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedéllyel való vontatásához két feltételnek kell teljesülnie:

-       a nehéz pótkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) saját tömegét, és

-       az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege (vagyis a két forgalmi engedélyből megállapítható megengedett legnagyobb össztömegek összege) nem haladja meg a 3500 kg-ot.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("B")

A "B" kategóriába tartozó járművek csak "B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők. Ez a vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("B")

A "B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

 

A tanfolyamra való felvétel feltételei ("B")

Tanfolyamra az vehető fel, aki

-       17 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;

-       1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;

-       általános iskola 8 osztályát igazoltan elvégezte.

 

 

 

A tanfolyam tantárgyai ("B")

Közlekedési alapismeretek 28 óra, oktatási idő: 45 perc/óra tantermi képzés esetén. E-learning képzés esetén 90 nap hozzáféréssel 60 óra időtartamban.

Közlekedési ismeretek

Járművezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

 

Járművezetési gyakorlat 29 óra és min. 580 km, oktatási idő 50 perc/óra.

Alapoktatás 9 óra

Főoktatás
Városi vezetés 14 óra

Országúti vezetés 4 óra

Vezetés éjszaka 2 óra

 

Forgalmi gyakorlati vizsga : 1 óra

 

Összesen: 57+1 óra.

 

Vizsgatárgyak ("B")

Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: forgalmi gyakorlati vizsga.

 

Vizsgadíjak ("B")

 Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga

4.600 Ft

Forgalmi vizsga

11.000 Ft

Összesen

15.600 Ft

Befizetni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály pénztárában lehet. A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával

 

A vizsgára bocsátás feltételei ("B")

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

-          a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;

-          17 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és

-          a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

 Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

-          az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;

-          a kötelező gyakorlati órákat és menettávolságot igazoltan teljesítette;

-          17 éves életkorát betöltötte

-          a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Járműhasználat: az iskolánál használt oktató kocsikon történik, Típusai: Ford, Kia, Mazda, Opel,Skoda, Suzuki.

 

Hiányzás pótlása: elméleti oktatásról való hiányzást kötelező díjmentesen pótolni.

Gyakorlati oktatásról való hiányzást kötelező pótolni, melynek díja 4.000,-Ft/óra (vagy indokolt távollét igazolása).

 

Az elméleti rész tandíja 35.000,-Ft, családi vagy diák kedvezménnyel 30.000,-Ft.

Gyakorlati rész tandíja: 29+1 óra x 4.000,-Ft/óra I. ALAP csomag min. 2 vezetési óra/hét, 5.000,-Ft/óra II. RAPID csomag min. 4 vezetési óra/hét ill. tanuló áthelyező, hétvégi vezetés, valamint automata váltós jármű esetén, 6.000,-Ft/óra III. EXTRA RAPID csomag min. 6 vezetési óra/hét, 8.000 Ft/óra IV. SZUPER RAPID csomag min. 10 vezetési óra/hét, 10.000,-Ft/óra V. HIPER RAPID csomag min. 20 vezetési óra/hét (csak főoktatásban).

(a szolgáltató az üzemanyag árak változása miatti árváltozás lehetősét fenntartja), amit egyben vagy 3 részletben lehet befizetni (készpénz, átutalás)

Sikertelen forgalmi vizsga esetén kötelező pótóra: 1 óra Egy gyakorlati pótóra: I. - V. csomag szerinti díjszabás szerint.

 

Tanuló jogai és kötelezettségei: a kötelező meghallgatott elméleti órák és a kötelezően levezetett gyakorlati órák után a tanulónak jogában áll vizsgára jelentkezni, de a tanuló és az oktató részéről közösen élhetnek a pótórák vételének lehetőségével a sikeres vizsga érdekében. A tanuló kijelenti, hogy a vállalkozói feltételekben foglaltakat megismerte és tudomásul vette, amennyiben teljesülésének önhibájából történő elhúzódása, meghiúsulása esetén az autósiskolával (szolgáltatóval) szemben kártérítési igénnyel nem él. Tudomásul veszi az érvényes tematika szerint meghatározott óraszámban a foglalkozásokon való részvételi ill. hiánypótlási kötelezettségét. Vállalja a szolgáltatás ellenértékének a szerződésben is rögzítetteken megfelelően történő kifizetését.

 

Tanuló áthelyezés: a tanulónak, ha más képző szervnél kívánja folytatni tanulmányait, úgy írásos kérelmére 3 napon belül képzési igazolást állítunk ki, melyen igazoljuk a leoktatott óraszámokat és kilométereket.  A Leoktatott órák kerülnek levonásra a befizetett összegből, az így keletkezett különbözet visszafizetésén kívül egyéb követelést nem áll módunkban teljesíteni.

 

A képzőszerv jogai és kötelezettségei: a képző szerv (szolgáltató) felelőséggel a teljes képzési tevékenységre, valamint a vizsgaügyintézésre terjed ki. Vállalja a szerződésben meghatározott idő alatti szolgáltatás teljesítését az érvényes képzési rendeleteknek és szabályzatoknak megfelelően. A jelentkezés alkalmával a képző szerv köteles ellenőrizni, hogy a képzésre jelentkező megfelel-e a beiskolázás feltételeinek.

 

Oktatási helyszínek: elméleti oktatás: CASINO épülete 3600 Ózd Gyár u. 2. illetve kihelyezett tanfolyam esetén a megjelölt helyszín, alapoktatás Ózd rutinpálya, városi vezetés, országúti vezetés, éjszakai vezetés B-A-Z. megye területe.

 

Engedélyeket kibocsájtó és felügyeleti szervek:

Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont, 1119 Budapest Than Károly utca 3-5. Postacím: 1082 Budapest Vajdahunyad u. 45.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály, 3527 Miskolc, József Attila út 20. Tel: 06/46/500-023

B.A.Z. Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, 3525 Miskolc Városház tér 1. Tel: 06/46/500-380

B.A.Z. Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület, 3525 Miskolc Szentpáli út 1. Tel: 06/46/328-539

 

Nem magyar állampolgárokra vonatkozó előírások:

Vezetői engedélyt csak olyan személy kaphat, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. A magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.

 

Kezdő vezetői engedély ("B")

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.

"B" kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

A 18. életév betöltéséig a vezetői engedély NEM jogosít külföldön történő gépjárművezetésre.

 

FÜGGELÉK:

 

A vizsgázó köteles vizsgáira szig.-át (14. életév betöltéséig diákigazolvány-át), vagy útlevelét, ha van vezetői engedélyét (ha van vizsga igazolását) magával hozni és azokkal igazolni magát. Az első közlekedési alapismeretek vizsgára a végzettséget igazoló bizonyítványt. A gyakorlati képzés során szig.-át magánál tartani valamint a vezetési kartonon bejegyzettek szerint részt venni.

 

A tanuló a tanfolyam kezdetétől (az első elméleti előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le az első elméleti vizsgára, ill. ugyanezen időponntól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó a meghatározott időtartam alatt (két év) az adott kategóriához, alkategóriához, kombinált kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában, alkategóriában, kombinált kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas" minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

 

A vezetői engedély megszerzésével kapcsolatos egyéb költségek:

- orvosi alkalmassági vizsgálat (háziorvos, 7.200,-Ft)

- közúti elsősegélynyújtó vizsga (nem tanfolyam köteles, ill mentesség a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet 3 sz. mellékletének 4.1.4.2. pontja szerint, a vizsga díja 8.200,-Ft)

- első vezetői engedély kiállításának költsége (okmányiroda, 0,-Ft)    - vezetői engedély cseréjének költsége (okmányiroda, 4.000,-Ft)

 


SZERZŐDÉS

 

Mely  létrejött  a  mai  napon  egyrészt  a  STOP  autós  suli  Tel.:  06/30-325-21-22,  Cím:  3600  Ózd  Vasvár  út 4. mint

 

szolgáltató, másrészt: .........................................................................................................................................................................................................................................

1.      A szerződő felek a jelen szerződéshez mellékelt vállalkozási feltételekben foglaltak tudomásul vétele mellett a következő szolgáltatás(ok) teljesítésére, ill. igénybevételére szerződnek:

 

1.1 Kategória: „B" tanuló azonosító:                      9342/19/..................../...................

tanuló áthelyező ill. tantermi képzés esetén ............../......../................/...............

1.2 Elméleti képzés díja:  35.000,-Ft, családi vagy diák kedvezménnyel 30.000,-Ft

1.3 Gyakorlati képzés díja: 29+1 óra x [ ] I. 4.000,-Ft/óra, [ ] II. 5.000,-Ft/óra, [ ] III. 6.000,-Ft/óra, [ ] IV. 8.000,-Ft/óra, [ ] V. 10.000,-Ft/óra,

(a szolgáltató az üzemanyag árak változása miatti árváltozás lehetősét fenntartja)

1.4 A regisztráció (elméleti rész kezdési) időpontja: ....................... konzultáció helye: CASINO épülete 3600 Ózd Gyár u. 2.

A gyakorlati rész kezdési időpontja a sikeres KRESZ vizsgát követően.

1.5   Fizetés módja: egy összegben, részletekben (készpénz, átutalás).

Részletekben történő befizetés esetén, a tanfolyam elméleti részének kiegyenlítése az első foglalkozás, a gyakorlati rész 10 órás bontásban a következő 10 óra levezetésének megkezdésének időpontjáig kell, hogy megtörténjen!

 

Sikertelen forgalmi vizsga esetén kötelező pótóra: 1 óra. Egy gyakorlati pótóra: I. - V. csomag szerinti díjszabás szerint.

 

2.     A képzés helyszínei:     Elméleti oktatás: CASONO épülete 3600 Ózd Gyár u. 2.

Gyakorlópálya: Ózd rutinpálya

Forgalmi vezetés: B-A-Z. megye területe.

Forgalmi oktatás váltási helye: Ózd rutinpálya, illetve egyeztetett helyszínen.

3.     A szolgáltató: kijelenti, hogy felelőssége a teljes képzési tevékenységre, illetőleg az általa szervezett vizsga ügyintézésére terjed ki,

-      vállalja a szolgáltatás meghatározott idő alatti teljesítését az érvényes képzési rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon a szükséges feltételek biztosítása mellett,

-    vállalja, hogy a szolgáltatás árában bekövetkező esetleges változásokat a szolgáltatás azon részére alkalmazza, ami a változási idő után lett igénybe véve,

-    vállalja, hogy az ügyfél által a képzőszerv részére közvetlenül befizetett díjakról befizetési bizonylatot vagy számlát ad,

-    vállalja az ügyfél e szerződésben meghatározott egyéb feltételeinek teljesítését.

4.     Az ügyfél: kijelenti, hogy a vállalkozási feltételekben foglaltakat megismerte, és tudomásul vette, a szerződésben foglaltak teljesülésének önhibájából történő elhúzódása, meghiúsulás esetén a szolgáltatóval szemben kártérítési igénnyel nem él,

-    tudomásul veszi, az érvényes tematika szerint meghatározott óraszámban a foglalkozásokon való részvételi, illetve hiánypótlási kötelezettségét,

-    vállalja a szolgáltatás ellenértékének egy összegben vagy részletekben történő kifizetését, legkésőbb az első foglalkozás időpontjáig, ill. részletfizetés esetén az 1.5 pontban meghatározott ütemezés szerint,

-    hozzájárul, a Jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adatainak kezeléséhez.

5.     Nyilatkozik a teljes képzési szolgáltatásra vonatkozó rendelet mellékletében meghatározott tartalmú - tájékoztató átvételéről, megismeréséről, elfogadásáról.

6.     A szerződés bármely fél részéről történő felbontása a másik fél írásban történő értesítése alapján történhet, a már igénybevett szolgáltatás ellenértékének rendezésével. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Ptk. rendelkezéseit tekintik mérvadónak.

 

 

Ózd, ................................................

 

 

 

Szolgáltató                                           P.H.                                         ügyfél (és törvényes képviselő)

 

Az ügyféltől átvett dokumentumok jegyzéke: jelentkezési lap, orvosi alkalmassági igazolás, (vezetői engedély másolata, bizonyítvány másolat. PÁV -ig. másolat, az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítést igazoló iratok másolata). A rendelkezésre nem álló részek törlendők.